غنچه

غنچه خندید ولی باغ به این خنده گریست

غنچه آن روز ندانست که این گریه ز چیست!باغ پر گل شد و هر غنچه به گل شد تبدیل

گریه ی باغ فزون تر شد و چون ابر گریستباغبان آمد و یک یک همه گلها را چید

باغ عریان شد و دیدند که از گل خالی ستباغ پرسید چه سودی بری از چیدن گل ؟!

گفت: پژمردگی‌اش  را نتوانم نگریستمن اگر ز روی هر شاخه نچینم گل را

چه به گلزار و چه گلدان دگر عمرش فانی ستهمه محکوم به مرگند چه انسان ، چه گیاه

این چنین است همه کاره جهان تا باقی است!گریه ی باغ از آن بود که او می دانست

غنچه گر گل بشود هستی او گردد نیست!رسم تقدیر چنین است و چنین خواهد بود

می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست

/ 0 نظر / 11 بازدید