باز امشب

باز امشب یاد باران کرده ام

اشکهایی نو به دامان کرده امباز یک زخم قدیمی باز شد

داستانی کهنه باز آغاز شدباز آن یار قدیمی گشته ام

با شما غم ها صمیمی گشته امچند سالی بود غافل بوده ام

مادرم می گفت عاقل بوده امقصه ای دیگر نمی گفتم به خواب

پابرهنه دل نمی دادم به آبحرفهایم حرف گل ، بلبل نبود

شادیَم با نرگس وسنبل نبودهیچ چشمی با دلم کاری نداشت

پیش چشمم عشق بازاری نداشتکفش هایم قرمز و آبی نبود

نبض قلبم سهم بی تابی نبودامشب اما چشم‏هایم دیدنی‏ست

حال من از چشم من پرسیدنی‏ستقصه می گویم به عکس روبرو

شرحی از گل می دهم من مو به موشعر می خوانم برای پنجره

باز یاری ام نما ای حنجرهخواهم امشب باز ویرانی شوم

آنچنان که خود تو می دانی شوم«شوخ‏چشمی» کار دستم داده است

غمزه ای کرده شکستم داده استهرچه پروا کردم او پروا نداشت

از حیا حرف می زدم اما نداشتشوخ چشمی های او بیداد کرد

روحِ در بندِ مرا آزاد کردقلعه‏ی زهد مرا ویران نمود

رخنه در دین من و ایمان نمودچشم هایم در نگاهش گیر شد

خوابهای کهنه ام تعبیر شدآتشی در چشم هایم جا گذاشت

روی اندوه دل من پا گذاشتآمد و یک ذره عشق در من نهاد

خوب می دانم مرا بر باد دادخوب می دانم که آبم می کند

تشنه تر از هر سرابم می کندخوب می دانم که این هم رفتنی‎‏ست

حرفهایش حرفی از احساس نیستخوب می دانم که دل خواهدشکست

باز شبها رو به شب خواهد نشستخوب می دانم ولیکن باز هم

عشق آمد با هزاران ساز همحال با این حال و این شیدایی ام

چشم های خیسِ در تنهایی امعکس او را در خیالم می کِشم

لحظه های بی کسی را می کُشمچشم هایش چشم آهو می شوند

رنگ گل‏ها رنگی از او می شوندسر به روی غصه ها خم می کنم

باز از عمر خودم کم می کنمباز شورش کرده است اندیشه ام

باز هم آماده گشته تیشه امباز هم این دل مرا فرهاد کرد

بیستون را در رهم بنیاد کردبارها این دل شکست عاقل نشد

عاقبت این دل برایم دل نشد/ 1 نظر / 10 بازدید
سیده مریم

بي تو غم با سرنوشتم باز امشب امشب. بي جهنم بي بهشتم باز امشب امشب. من تهي و بي سرشتم باز امشب امشب. از تو و چشمات نوشتم باز امشب امشب ...