قطار می رود

قطار می رود

تو می روی

 تمام ایستگاه می رود

ومن چقدر ساده ام

که سال های سال

در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام

وهمچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید