چرا عاقلان را نصیحت کنیم

چه اشکال دارد پس از هر نماز            

 دو رکعت گلی راعبادت کنیم ؟

 

به هنگام نیت برای نماز

به آلاله ها قصد قربت کنیم

 

چه اشکال دارد که در هر قنوت

دمی بشنو از نی حکایت کنیم

 

چه اشکال دارد در آینه ها

جمال خدا را زیارت کنیم؟

 

مگر موج دریا ز دریا جداست؟                       

چرا بر "یکی" حکم "کثرت" کنیم؟

 

پراکندگی حاصل کثرت است

بیایید تمرین وحدت کنیم

 

"وجود" تو چون عین "ماهیت" است

چرا باز بحث "اصالت" کنیم؟ 

 

اگر عشق خود علت اصلی است

چرا بحث "معلول" و "علت" کنیم؟ 

 

بیا جیب احساس و اندیشه را

پر از نقل مهر و محبت کنیم

 

پر از گلشن راز از عقل سرخ

پر از کیمیای سعادت کنیم

 

بیایید تا عین عین القضات

میان دل دین قضاوت کنیم

 

اگر سنت اوست نو آوری

نگاهی هم از نو به سنت کنیم

 

مگو کهنه شد رسم عهد الست

بیایید تجدید بیعت کنیم

 

برادر چه شد رسم اخوانیه؟

بیا یاد عهد اخوت کنیم

 

بگو قافیه سست یا نادرست

همین بس که ما ساده صحبت کنیم

 

خدایا دلی آفتابی بده

که از باغ گلها حمایت کنیم

 

رعایت کن آن عاشقی را که گفت:

"بیا عاشقی را رعایت کنیم"

/ 0 نظر / 6 بازدید