بر دو راهی

بر دو راهی مانده ام ، رفتن یا ماندن کدام؟

یا سکوتی تا ابد ، یا از غمت خواندن ، کدام؟بی خیال دل شدن ، راضی شدن با بوسه ای

یا لب چشمه رسیدن ، تشنه جان دادن کدام؟کُرنش و تعظیم کردن پیش صاحب منسبان

یا که جغد از روی بام خانه مان راندن کدام؟از مسلمانی به حمد و روزه ای راضی شدن

یا که از حق خواندن و رفتن پی مردان کدام؟روزها را مثل مردم بی هدف بردن به شب

یا که وضعی را رساندن بر سر سامان کدام؟با شعور شاعری ، بازی فقط با حال و حس

رنج معنی یا به چشم باز فهماندن ، کدام؟هم جهت با باد رفتن هر کجا ، هر جا که شد

یا که با دستان خود چرخاندن فرمان کدام؟خواب را از چشم « شهلا » بُرد امشب این سوال

مانده ام بر این دو راهی: رفتن و ماندن کدام؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
ساناز

ما همه پرگاریم بر سر دایره عشق پسندیده بود [گل]