فصل‌گل

آمده از کوی دوست ماه صراحی به دوش

خم شده از پشت ابر گفت بیا می بنوشفصل گل و سنبل است ، وقت ِ می و مطرب است

جار بزن ساقیا مژده بده گل فروشبزم می و ساغر است یار گلم در بر است

جام می اش گوهر است جمله بگویید نوشهفت خط این جام را پر ز شرابش کنید

نغمه ی هو سر دهید تا که بنوشد سروشمست شده حالیا  هم ملک و  هم فلک

محتسب و شاهد و درد کش و می‌فروش

/ 0 نظر / 7 بازدید