نکته‌ها

مثل تمبر پستی باشید ، وقتی به چیزی چسبیدید تا رسیدن به مقصد آن را رها نکنید.

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد. (ارد بزرگ)

«انسان هم میتونه دایره باشه هم یه خط راست. تو می خوای چی کار کنی؟ …تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی؟»

آن کس که پرنده نیست نباید در پرتگاه آشیانه سازد (نیچه)

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر که بتوانی چراغی به آن نصب کنی.

ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم.دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 11 بازدید